ST索菱(002766)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2021-02-25 星期四  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:4.75 元  涨跌幅:4.86%   成交量(区间):1173.00万股  成交金额(区间):5289.76万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 50.00%
1420.47 26.85% 0.00 0.00% 1420.47
2
708次 30.79%
229.02 4.33% 38.50 0.73% 190.53
3
1次 0.00%
225.38 4.26% 174.16 3.29% 51.22
4
1次 0.00%
177.98 3.36% 10.75 0.20% 167.23
5
82次 29.27%
157.34 2.97% 140.40 2.65% 16.94
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
21次 38.10%
0.00 0.00% 176.22 3.33% -176.22
2
1次 0.00%
225.38 4.26% 174.16 3.29% 51.22
3
4次 50.00%
2.96 0.06% 165.41 3.13% -162.45
4
82次 29.27%
157.34 2.97% 140.40 2.65% 16.94
5
2次 50.00%
13.63 0.26% 133.04 2.52% -119.41
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2226.78 42.10% 838.47 15.85% 1388.31