ST大洲(000571)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-04-22 星期一  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:3.12 元  涨跌幅:-4.88%   成交量(区间):9243.00万股  成交金额(区间):29107.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
157次 49.04%
2808.09 9.65% 4.15 0.01% 2803.94
2
3次 33.33%
1175.98 4.04% 2.52 0.01% 1173.46
3
46次 50.00%
1089.08 3.74% 0.00 0.00% 1089.08
4
41次 48.78%
722.47 2.48% 629.06 2.16% 93.41
5
2次 0.00%
530.04 1.82% 0.00 0.00% 530.04
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
11次 54.55%
0.00 0.00% 1988.25 6.83% -1988.25
2
29次 55.17%
14.51 0.05% 1767.26 6.07% -1752.74
3
9次 55.56%
0.00 0.00% 685.36 2.35% -685.36
4
41次 48.78%
722.47 2.48% 629.06 2.16% 93.41
5
388次 55.15%
0.00 0.00% 407.65 1.40% -407.65
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6340.18 21.78% 5484.25 18.84% 855.94