*ST华菱(000932)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2017-09-18 星期一  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:8.76 元  涨跌幅:-4.99%   成交量(区间):10541.37万股  成交金额(区间):101253.68万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
21次 52.38%
2856.77 2.82% 2585.24 2.55% 271.52
2
331次 53.78%
1783.75 1.76% 0.00 0.00% 1783.75
3
2次 50.00%
1724.94 1.70% 2408.19 2.38% -683.25
4
331次 53.78%
1611.86 1.59% 0.00 0.00% 1611.86
5
5次 40.00%
1472.17 1.45% 1009.69 1.00% 462.48
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
4次 75.00%
435.88 0.43% 3561.22 3.52% -3125.34
2
331次 53.78%
0.00 0.00% 2971.93 2.94% -2971.93
3
1次 100.00%
996.06 0.98% 2753.48 2.72% -1757.41
4
21次 52.38%
2856.77 2.82% 2585.24 2.55% 271.52
5
2次 50.00%
1724.94 1.70% 2408.19 2.38% -683.25
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10881.43 10.75% 15289.75 15.10% -4408.32