*ST中绒(000982)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2017-06-22 星期四  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:6.74 元  涨跌幅:-4.94%   成交量(区间):59.06万股  成交金额(区间):411.08万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
48.73 11.86% 0.00 0.00% 48.73
2
3次 33.33%
35.79 8.71% 0.00 0.00% 35.79
3
0次 -
21.65 5.27% 0.00 0.00% 21.65
4
15次 13.33%
20.25 4.93% 0.00 0.00% 20.25
5
21次 42.86%
20.14 4.90% 0.00 0.00% 20.14
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
0.00 0.00% 164.93 40.12% -164.93
2
0次 -
0.00 0.00% 91.67 22.30% -91.67
3
5次 60.00%
0.00 0.00% 87.95 21.40% -87.95
4
4次 100.00%
0.00 0.00% 38.49 9.36% -38.49
5
15次 60.00%
0.00 0.00% 28.04 6.82% -28.04
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 146.56 35.65% 411.08 100.00% -264.52