*ST中绒(000982)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2017-12-05 星期二  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:3.61 元  涨跌幅:2.56%   成交量(区间):7825.24万股  成交金额(区间):27438.40万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 100.00%
1006.56 3.67% 0.00 0.00% 1006.56
2
9次 77.78%
817.58 2.98% 0.00 0.00% 817.58
3
19次 73.68%
704.00 2.57% 0.00 0.00% 704.00
4
2次 100.00%
555.75 2.03% 0.00 0.00% 555.75
5
3次 66.67%
446.36 1.63% 131.02 0.48% 315.34
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 0.00%
3.51 0.01% 469.01 1.71% -465.50
2
2次 50.00%
359.99 1.31% 434.16 1.58% -74.17
3
0次 -
0.00 0.00% 412.33 1.50% -412.33
4
3次 33.33%
0.64 0.00% 382.94 1.40% -382.30
5
6次 50.00%
335.00 1.22% 352.00 1.28% -17.00
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4229.39 15.41% 2181.46 7.95% 2047.93