*ST中绒(000982)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-10-19 星期五  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:1.18 元  涨跌幅:-4.84%   成交量(区间):2972.95万股  成交金额(区间):3621.05万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 100.00%
186.36 5.15% 0.00 0.00% 186.36
2
1次 100.00%
96.24 2.66% 82.33 2.27% 13.91
3
6次 50.00%
93.04 2.57% 2.66 0.07% 90.38
4
1次 100.00%
91.20 2.52% 92.42 2.55% -1.22
5
1次 100.00%
83.38 2.30% 0.00 0.00% 83.38
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 0.00%
0.00 0.00% 355.36 9.81% -355.36
2
284次 36.62%
0.00 0.00% 248.56 6.86% -248.56
3
10次 60.00%
0.00 0.00% 146.40 4.04% -146.40
4
0次 -
0.00 0.00% 135.45 3.74% -135.45
5
1次 100.00%
91.20 2.52% 92.42 2.55% -1.22
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 550.22 15.19% 1063.18 29.36% -512.96