*ST华信(002018)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-06-05 星期二  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:1.65 元  涨跌幅:-4.07%   成交量(区间):13700.71万股  成交金额(区间):23667.30万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
54次 38.89%
441.10 1.86% 218.09 0.92% 223.01
2
2次 0.00%
399.07 1.69% 199.95 0.84% 199.12
3
4次 0.00%
360.00 1.52% 2.59 0.01% 357.41
4
0次 -
329.35 1.39% 0.10 0.00% 329.24
5
8次 50.00%
249.71 1.06% 212.49 0.90% 37.22
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
347次 37.18%
0.00 0.00% 499.01 2.11% -499.01
2
4次 50.00%
98.76 0.42% 428.66 1.81% -329.90
3
347次 37.18%
0.00 0.00% 347.27 1.47% -347.27
4
13次 7.69%
0.00 0.00% 275.35 1.16% -275.35
5
0次 -
248.61 1.05% 250.18 1.06% -1.57
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2126.60 8.99% 2433.69 10.28% -307.09