*ST众和(002070)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2017-04-21 星期五  类型:跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:10.32 元  涨跌幅:-10.03%   成交量:3338.51万股  成交金额:36158.06万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
1366.19 3.78% 0.00 0.00% 1366.19
2
0次 -
743.05 2.05% 0.00 0.00% 743.05
3
0次 -
512.58 1.42% 23.31 0.06% 489.27
4
5次 40.00%
507.58 1.40% 763.99 2.11% -256.41
5
22次 31.82%
448.08 1.24% 126.96 0.35% 321.12
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
11次 36.36%
66.20 0.18% 6106.73 16.89% -6040.52
2
4次 75.00%
4.97 0.01% 1939.25 5.36% -1934.28
3
0次 -
0.69 0.00% 1386.75 3.84% -1386.06
4
21次 47.62%
7.67 0.02% 1333.51 3.69% -1325.84
5
0次 -
0.21 0.00% 915.12 2.53% -914.91
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3657.21 10.11% 12595.62 34.83% -8938.41
2017-04-21 星期五  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:10.32 元  涨跌幅:-10.03%   成交量(区间):8031.00万股  成交金额(区间):91802.43万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
2064.43 2.25% 13.14 0.01% 2051.30
2
12次 58.33%
1732.56 1.89% 0.95 0.00% 1731.61
3
5次 40.00%
1501.91 1.64% 1050.61 1.14% 451.30
4
0次 -
1366.19 1.49% 0.00 0.00% 1366.19
5
0次 -
1077.41 1.17% 61.58 0.07% 1015.83
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
11次 36.36%
162.11 0.18% 6974.33 7.60% -6812.22
2
4次 75.00%
8.87 0.01% 2646.88 2.88% -2638.01
3
0次 -
1.26 0.00% 1801.40 1.96% -1800.15
4
21次 47.62%
295.56 0.32% 1610.60 1.75% -1315.04
5
3次 66.67%
272.63 0.30% 1531.83 1.67% -1259.19
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8482.93 9.24% 15691.32 17.09% -7208.39