*ST巴士(002188)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-11-09 星期五  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:3.39 元  涨跌幅:2.11%   成交量(区间):2397.21万股  成交金额(区间):7748.39万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
465.64 6.01% 819.59 10.58% -353.96
2
2次 50.00%
280.19 3.62% 57.80 0.75% 222.39
3
7次 42.86%
263.80 3.40% 272.49 3.52% -8.69
4
1次 100.00%
244.30 3.15% 0.00 0.00% 244.30
5
2次 100.00%
215.55 2.78% 0.00 0.00% 215.55
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
465.64 6.01% 819.59 10.58% -353.96
2
2次 50.00%
72.11 0.93% 693.14 8.95% -621.03
3
0次 -
0.00 0.00% 321.79 4.15% -321.79
4
7次 42.86%
263.80 3.40% 272.49 3.52% -8.69
5
1次 100.00%
139.75 1.80% 142.32 1.84% -2.57
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1681.34 21.70% 2307.13 29.78% -625.79