*ST长生(002680)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-11-15 星期四  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:3.75 元  涨跌幅:5.04%   成交量(区间):23283.10万股  成交金额(区间):82745.28万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 100.00%
1419.58 1.72% 918.13 1.11% 501.45
2
474次 32.91%
935.53 1.13% 701.10 0.85% 234.43
3
8次 12.50%
638.80 0.77% 416.27 0.50% 222.53
4
1次 0.00%
589.09 0.71% 396.43 0.48% 192.65
5
22次 45.45%
566.39 0.68% 444.72 0.54% 121.67
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
336次 41.96%
0.00 0.00% 3162.02 3.82% -3162.02
2
2次 100.00%
1419.58 1.72% 918.13 1.11% 501.45
3
9次 66.67%
3.60 0.00% 722.83 0.87% -719.23
4
474次 32.91%
935.53 1.13% 701.10 0.85% 234.43
5
97次 43.30%
0.00 0.00% 698.66 0.84% -698.66
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4152.99 5.02% 7460.17 9.02% -3307.18