ST长生(002680)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-08-30 星期四  类型:换手率达20%的证券
收盘价:3.43 元  涨跌幅:4.89%   成交量:15066.38万股  成交金额:49094.28万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
149次 24.83%
764.67 1.56% 10.36 0.02% 754.31
2
12次 33.33%
659.57 1.34% 1.30 0.00% 658.27
3
10次 10.00%
456.73 0.93% 4.03 0.01% 452.69
4
37次 29.73%
451.92 0.92% 9.67 0.02% 442.25
5
9次 0.00%
442.68 0.90% 4.21 0.01% 438.46
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 50.00%
0.03 0.00% 2913.28 5.93% -2913.24
2
1次 100.00%
0.34 0.00% 1957.34 3.99% -1957.00
3
7次 14.29%
3.23 0.01% 1754.86 3.57% -1751.63
4
2次 0.00%
84.09 0.17% 1652.58 3.37% -1568.50
5
0次 -
0.00 0.00% 1368.40 2.79% -1368.40
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2863.25 5.83% 9676.04 19.71% -6812.79
2018-08-30 星期四  类型:连续三个交易日,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍
收盘价:3.43 元  涨跌幅:4.89%   成交量(区间):15066.38万股  成交金额(区间):49094.28万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
149次 24.83%
764.67 1.56% 10.36 0.02% 754.31
2
12次 33.33%
659.57 1.34% 1.30 0.00% 658.27
3
10次 10.00%
456.73 0.93% 4.03 0.01% 452.69
4
37次 29.73%
451.92 0.92% 9.67 0.02% 442.25
5
9次 0.00%
442.68 0.90% 4.21 0.01% 438.46
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 50.00%
0.03 0.00% 2913.28 5.93% -2913.24
2
1次 100.00%
0.34 0.00% 1957.34 3.99% -1957.00
3
7次 14.29%
3.23 0.01% 1754.86 3.57% -1751.63
4
2次 0.00%
84.09 0.17% 1652.58 3.37% -1568.50
5
0次 -
0.00 0.00% 1368.40 2.79% -1368.40
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2863.25 5.83% 9676.04 19.71% -6812.79