*ST湘电(600416)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2020-03-09 星期一  类型:跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:11.87 元  涨跌幅:-10.01%   成交量:5585.31万股  成交金额:69739.67万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
3次 66.67%
4207.02 6.03% - - 4207.02
2
1次 0.00%
2103.63 3.02% - - 2103.63
3
11次 36.36%
1903.58 2.73% - - 1903.58
4
8次 25.00%
1633.05 2.34% - - 1633.05
5
1次 0.00%
1527.79 2.19% - - 1527.79
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
73次 46.58%
- - 2769.87 3.97% -2769.87
2
3次 66.67%
- - 2090.22 3.00% -2090.22
3
853次 47.48%
- - 1647.37 2.36% -1647.37
4
107次 38.32%
- - 1627.08 2.33% -1627.08
5
3次 66.67%
- - 1517.69 2.18% -1517.69
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 16.31% - 13.84% 1722.84