ST狮头(600539)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-04-18 星期三  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:8.18 元  涨跌幅:-2.85%   成交量(区间):3753.11万股  成交金额(区间):31545.75万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
51次 25.49%
2729.86 8.65% - - 2729.86
2
64次 23.44%
579.50 1.84% - - 579.50
3
0次 -
569.61 1.81% - - 569.61
4
3次 33.33%
438.79 1.39% - - 438.79
5
0次 -
312.95 0.99% - - 312.95
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
51次 35.29%
- - 2499.26 7.92% -2499.26
2
38次 60.53%
- - 1028.75 3.26% -1028.75
3
1次 0.00%
- - 969.41 3.07% -969.41
4
64次 23.44%
- - 945.34 3.00% -945.34
5
2次 0.00%
- - 868.49 2.75% -868.49
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 14.68% - 20.01% -1680.53