*ST瑞德(600666)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-08-19 星期一  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.01 元  涨跌幅:-4.74%   成交量(区间):17033.94万股  成交金额(区间):36470.46万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 0.00%
1266.00 3.47% - - 1266.00
2
718次 29.11%
667.67 1.83% - - 667.67
3
857次 29.52%
578.19 1.59% - - 578.19
4
0次 -
562.42 1.54% - - 562.42
5
130次 23.08%
329.72 0.90% - - 329.72
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
- - 769.06 2.11% -769.06
2
8次 37.50%
- - 555.62 1.52% -555.62
3
1次 100.00%
- - 549.37 1.51% -549.37
4
718次 29.11%
- - 542.81 1.49% -542.81
5
857次 29.52%
- - 528.27 1.45% -528.27
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 9.33% - 8.08% 458.87