ST岩石(600696)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-02-05 星期一  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:5.75 元  涨跌幅:-4.96%   成交量(区间):874.21万股  成交金额(区间):5126.32万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
24次 33.33%
206.22 4.02% - - 206.22
2
2次 50.00%
165.42 3.23% - - 165.42
3
68次 23.53%
138.61 2.70% - - 138.61
4
0次 -
121.42 2.37% - - 121.42
5
704次 36.79%
114.46 2.23% - - 114.46
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 0.00%
- - 293.14 5.72% -293.14
2
36次 41.67%
- - 276.65 5.40% -276.65
3
14次 35.71%
- - 274.55 5.36% -274.55
4
0次 -
- - 202.57 3.95% -202.57
5
0次 -
- - 139.15 2.71% -139.15
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 14.56% - 23.14% -439.91