ST岩石(600696)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2021-01-14 星期四  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:12.08 元  涨跌幅:-5.03%   成交量(区间):1729.55万股  成交金额(区间):22546.02万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
684次 27.78%
626.69 2.78% - - 626.69
2
5次 40.00%
614.47 2.73% - - 614.47
3
1次 100.00%
582.34 2.58% - - 582.34
4
5次 60.00%
464.44 2.06% - - 464.44
5
4次 75.00%
455.95 2.02% - - 455.95
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 0.00%
- - 1093.16 4.85% -1093.16
2
2次 50.00%
- - 647.59 2.87% -647.59
3
1次 100.00%
- - 610.17 2.71% -610.17
4
5次 40.00%
- - 582.75 2.58% -582.75
5
684次 27.78%
- - 493.18 2.19% -493.18
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 12.17% - 15.20% -682.97