*ST天雁(600698)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-03-27 星期三  类型:跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:3.44 元  涨跌幅:-8.02%   成交量:4639.00万股  成交金额:16050.29万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 50.00%
203.75 1.27% - - 203.75
2
2次 50.00%
198.51 1.24% - - 198.51
3
52次 34.62%
169.77 1.06% - - 169.77
4
80次 28.75%
152.36 0.95% - - 152.36
5
9次 11.11%
137.65 0.86% - - 137.65
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
7次 42.86%
- - 233.02 1.45% -233.02
2
859次 29.92%
- - 175.82 1.10% -175.82
3
3次 33.33%
- - 166.30 1.04% -166.30
4
2次 50.00%
- - 133.47 0.83% -133.47
5
1次 0.00%
- - 110.15 0.69% -110.15
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 5.37% - 5.10% 43.28
2019-03-27 星期三  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:3.44 元  涨跌幅:-8.02%   成交量(区间):15774.78万股  成交金额(区间):60453.37万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 50.00%
656.73 1.09% - - 656.73
2
859次 29.92%
616.09 1.02% - - 616.09
3
52次 34.62%
441.98 0.73% - - 441.98
4
80次 28.75%
394.70 0.65% - - 394.70
5
64次 28.13%
384.02 0.64% - - 384.02
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 100.00%
- - 1024.19 1.69% -1024.19
2
859次 29.92%
- - 602.33 1.00% -602.33
3
55次 49.09%
- - 477.62 0.79% -477.62
4
64次 28.13%
- - 349.83 0.58% -349.83
5
52次 34.62%
- - 283.50 0.47% -283.50
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 4.12% - 4.53% -243.94