*ST中天(600856)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2020-08-07 星期五  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:1.61 元  涨跌幅:5.23%   成交量(区间):5133.77万股  成交金额(区间):7863.95万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
6次 16.67%
163.91 2.08% - - 163.91
2
8次 12.50%
156.21 1.99% - - 156.21
3
2次 50.00%
150.22 1.91% - - 150.22
4
10次 50.00%
107.20 1.36% - - 107.20
5
750次 35.07%
95.09 1.21% - - 95.09
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 50.00%
- - 377.63 4.80% -377.63
2
6次 33.33%
- - 214.20 2.72% -214.20
3
9次 22.22%
- - 123.80 1.57% -123.80
4
16次 12.50%
- - 105.68 1.34% -105.68
5
750次 35.07%
- - 102.21 1.30% -102.21
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 8.55% - 11.74% -250.89