ST锐电(601558)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2016-01-25 星期一  类型:涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:3.28 元  涨跌幅:10.07%   成交量:14626.14万股  成交金额:47199.53万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
19次 47.37%
3301.65 7.00% - - 3301.65
2
1次 100.00%
2648.33 5.61% - - 2648.33
3
40次 47.50%
1971.16 4.18% - - 1971.16
4
4次 50.00%
1787.47 3.79% - - 1787.47
5
20次 35.00%
1659.02 3.51% - - 1659.02
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
7次 14.29%
- - 1348.20 2.86% -1348.20
2
0次 -
- - 1007.68 2.13% -1007.68
3
47次 36.17%
- - 835.48 1.77% -835.48
4
7次 57.14%
- - 469.43 0.99% -469.43
5
0次 -
- - 455.59 0.97% -455.59
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 24.08% - 8.72% 7251.24