*ST友谊(000679)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2021-01-14 星期四  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.95 元  涨跌幅:4.98%   成交量(区间):136.88万股  成交金额(区间):387.93万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 0.00%
79.77 20.56% 0.00 0.00% 79.77
2
4次 25.00%
59.88 15.44% 0.00 0.00% 59.88
3
10次 60.00%
40.41 10.42% 43.13 11.12% -2.71
4
5次 20.00%
29.32 7.56% 0.00 0.00% 29.32
5
8次 25.00%
19.63 5.06% 0.00 0.00% 19.63
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
10次 60.00%
40.41 10.42% 43.13 11.12% -2.71
2
0次 -
0.00 0.00% 23.69 6.11% -23.69
3
0次 -
0.00 0.00% 19.88 5.13% -19.88
4
0次 -
0.00 0.00% 10.72 2.76% -10.72
5
14次 14.29%
0.00 0.00% 10.26 2.64% -10.26
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 229.02 59.04% 107.68 27.76% 121.34