*ST厦工(600815)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2017-04-21 星期五  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:5.70 元  涨跌幅:-2.56%   成交量(区间):7055.65万股  成交金额(区间):41227.49万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
10次 30.00%
1749.56 4.24% - - 1749.56
2
0次 -
1107.96 2.69% - - 1107.96
3
0次 -
575.50 1.40% - - 575.50
4
3次 33.33%
480.81 1.17% - - 480.81
5
3次 66.67%
430.47 1.04% - - 430.47
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
3次 33.33%
- - 1096.28 2.66% -1096.28
2
0次 -
- - 1003.75 2.43% -1003.75
3
1次 0.00%
- - 689.46 1.67% -689.46
4
7次 14.29%
- - 610.86 1.48% -610.86
5
11次 27.27%
- - 580.82 1.41% -580.82
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 10.54% - 9.66% 363.13