*ST南化(600301)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2016-05-12 星期四  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:12.15 元  涨跌幅:-5.00%   成交量(区间):1115.73万股  成交金额(区间):14323.89万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
884.20 6.17% - - 884.20
2
2次 50.00%
539.01 3.76% - - 539.01
3
0次 -
300.12 2.10% - - 300.12
4
14次 50.00%
274.96 1.92% - - 274.96
5
31次 45.16%
265.83 1.86% - - 265.83
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 0.00%
- - 862.20 6.02% -862.20
2
0次 -
- - 846.79 5.91% -846.79
3
0次 -
- - 641.03 4.48% -641.03
4
0次 -
- - 576.47 4.02% -576.47
5
1次 100.00%
- - 508.26 3.55% -508.26
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 15.81% - 23.98% -1170.63