*ST沈机(000410)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-01-14 星期一  类型:涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:7.01 元  涨跌幅:10.05%   成交量:1059.00万股  成交金额:7303.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
15次 60.00%
697.57 9.55% 0.00 0.00% 697.57
2
8次 37.50%
671.63 9.20% 6.94 0.10% 664.69
3
32次 43.75%
288.53 3.95% 0.00 0.00% 288.53
4
17次 52.94%
276.28 3.78% 0.00 0.00% 276.28
5
52次 51.92%
250.33 3.43% 0.00 0.00% 250.33
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
32次 46.88%
6.05 0.08% 192.10 2.63% -186.05
2
0次 -
0.00 0.00% 174.17 2.38% -174.17
3
14次 57.14%
2.15 0.03% 174.06 2.38% -171.91
4
1次 0.00%
0.00 0.00% 151.20 2.07% -151.20
5
0次 -
0.00 0.00% 140.89 1.93% -140.89
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2192.53 30.02% 839.36 11.49% 1353.16