*ST沈机(000410)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-07-15 星期一  类型:跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:6.11 元  涨跌幅:-10.01%   成交量:1012.42万股  成交金额:6188.63万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 100.00%
200.10 3.23% 0.00 0.00% 200.10
2
1次 100.00%
165.46 2.67% 0.73 0.01% 164.73
3
0次 -
115.11 1.86% 0.00 0.00% 115.11
4
14次 28.57%
101.12 1.63% 0.00 0.00% 101.12
5
839次 32.06%
90.05 1.46% 21.81 0.35% 68.24
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 0.00%
0.00 0.00% 299.53 4.84% -299.53
2
5次 60.00%
0.12 0.00% 299.39 4.84% -299.27
3
6次 33.33%
0.06 0.00% 234.62 3.79% -234.56
4
5次 20.00%
2.45 0.04% 217.03 3.51% -214.58
5
1次 100.00%
3.30 0.05% 203.85 3.29% -200.55
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 677.78 10.95% 1276.96 20.63% -599.18