*ST沈机(000410)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2020-02-06 星期四  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:5.74 元  涨跌幅:-1.54%   成交量(区间):2595.57万股  成交金额(区间):15183.42万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 100.00%
589.20 3.88% 796.39 5.25% -207.19
2
1次 100.00%
294.77 1.94% 0.00 0.00% 294.77
3
1次 0.00%
253.69 1.67% 76.58 0.50% 177.12
4
0次 -
232.29 1.53% 32.95 0.22% 199.35
5
21次 33.33%
217.55 1.43% 137.11 0.90% 80.44
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 100.00%
589.20 3.88% 796.39 5.25% -207.19
2
0次 -
0.00 0.00% 445.22 2.93% -445.22
3
0次 -
0.00 0.00% 249.39 1.64% -249.39
4
32次 46.88%
35.29 0.23% 245.47 1.62% -210.18
5
0次 -
13.74 0.09% 232.10 1.53% -218.36
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1636.55 10.78% 2215.20 14.59% -578.66