*ST南化(600301)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2021-02-23 星期二  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:7.01 元  涨跌幅:4.94%   成交量(区间):395.79万股  成交金额(区间):2532.99万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
3次 33.33%
271.04 10.70% - - 271.04
2
3次 66.67%
171.03 6.75% - - 171.03
3
7次 71.43%
114.40 4.52% - - 114.40
4
1次 0.00%
93.49 3.69% - - 93.49
5
4次 50.00%
84.74 3.35% - - 84.74
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
- - 182.10 7.19% -182.10
2
5次 100.00%
- - 100.94 3.99% -100.94
3
19次 15.79%
- - 93.79 3.70% -93.79
4
0次 -
- - 93.60 3.70% -93.60
5
0次 -
- - 91.54 3.61% -91.54
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 29.01% - 22.19% 172.73